Als je slachtoffer bent geworden van mishandeling heb je recht op schadevergoeding. De rechter kan de dader verplichten om een schadevergoeding aan jou te betalen. Deze schadevergoeding heeft niet alleen betrekking op de materiële kosten die je hebt gemaakt, zoals ziekenhuiskosten maar ook immateriële schade zoals angst en pijn. 

Schadevergoeding indienen

Je kunt je als benadeelde partij voegen in de strafzaak tegen de verdachte en een vordering tot schadevergoeding indienen. Je ontvangt daarvoor een voegingsformulier van het OM waarop je kunt aangeven welke schade je hebt geleden en nog zal lijden als gevolg van de overtreding of misdrijf. Denk hierbij aan beschadigde goederen, medische kosten, reiskosten en inkomensverlies. Het is belangrijk dat je de schadeposten zoveel mogelijk onderbouwd met bewijsstukken.

Een voeging is een eenvoudige en laagdrempelige procedure voor jou als benadeelde partij. Je hoeft immers geen aparte civiele procedure op te starten tegen de verdachte. Als de strafrechter van mening is dat de vordering benadeelde partij een onevenredige belasting van het strafproces oplevert, kan de rechter de vordering niet-ontvankelijk verklaren. In dat geval moet je je vordering bij een civiele rechter aanbrengen.

Schadevergoedingsmaatregel

Naast het indienen van een vordering, kun je de rechter ook vragen een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Hierdoor hoeft je als slachtoffer niet zelf de vordering te innen bij de verdachte. De Staat zal de vordering incasseren bij de verdachte, mits de vordering is toegewezen door de strafrechter. Als de verdachte na acht maanden nog niet heeft betaald, kan de Staat de vergoeding voorschieten en zal de verdachte aan de Staat moeten betalen.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schadevergoeding?

Materiële schadevergoeding is de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, zoals pijn en verdriet.

02
Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van de schade en de geleden kosten en gederfde inkomsten. Dit kan worden vastgesteld door middel van onder andere medische rapportages en financiële gegevens.

03
Wat is het verschil tussen een schadevergoeding en een smartengeldvergoeding?

Een schadevergoeding richt zich op materiële schade (zoals kosten en gederfde inkomsten) en een smartengeldvergoeding richt zich op immateriële schade (zoals leed en pijn).

04
Wie is aansprakelijk voor letselschade door van mishandeling?

Bij letselschade door mishandeling is de dader aansprakelijk. het is belangrijk dat je aangifte doet bij politie van de mishandeling. Zodra de dader door de strafrechter wordt veroordeeld, kun jij je schade vergoed krijgen. Schakel hiervoor een letselschade advocaat in.