Letselschade kan vele oorzaken hebben: een verkeersongeval, een medische fout, een bedrijfsongeval, een hondenbeet, enzovoort. Maar wie is er aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit? Wie moet de kosten betalen voor medische behandeling, revalidatie, inkomensverlies, enzovoort? In deze blog zullen we de aansprakelijkheid voor letselschade nader bekijken en uitleggen hoe de schuldige partij kan worden vastgesteld.

Wettelijke aansprakelijkheid

In de meeste gevallen is de aansprakelijkheid voor letselschade wettelijk geregeld. Dat betekent dat de schuldige partij aansprakelijk kan worden gesteld op basis van een specifieke wet of regeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Verkeersongevallen: Bij een verkeersongeval is de Wegenverkeerswet van toepassing. Hierin staat dat de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, aansprakelijk is voor de schade die daaruit voortvloeit.
  • Bedrijfsongevallen: Bij een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet schrijft voor dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving en dat werknemers veiligheidsinstructies moeten krijgen.
  • Medische fouten: Bij een medische fout is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing. Hierin staat dat de arts aansprakelijk is als hij of zij niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht.

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Als er geen specifieke wet of regeling van toepassing is, dan geldt de algemene regel van buitencontractuele aansprakelijkheid. Dit betekent dat de schuldige partij aansprakelijk kan worden gesteld op basis van de onrechtmatige daad. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld een fout of nalatigheid.
  • Er moet sprake zijn van schade, bijvoorbeeld letselschade of materiële schade.
  • Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan kan de schuldige partij aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een hondenbeet of een valpartij in een openbare ruimte.

Contractuele aansprakelijkheid

Tot slot kan er ook sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid. Dit betekent dat de schuldige partij aansprakelijk kan worden gesteld op basis van een contract of overeenkomst. Hierbij moet worden gekeken naar de bepalingen in het contract.

Als er sprake is van aansprakelijkheid voor letselschade, moet de veroorzaker van het ongeval de schade vergoeden die het slachtoffer heeft geleden. Hierbij gaat het niet alleen om de materiële schade, zoals medische kosten en inkomensverlies, maar ook om immateriële schade, zoals pijn en leed.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel